7. 5. 2022: Konference REVIVAL 2022 - sobota dopoledne, Brno - DPZ