Krátké zamyšlení spolu s Foto týdne (archiv)

Nenech Boží slovo padnout na zem

1 Sam 3,9 „Eli proto řekl Samuelovi: ,Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá. ‘“ 

Chlapec Samuel slyšel opakovaně zavolat své jméno a domníval se, že jej volá velekněz Eli. Přestože byl Eli ve význačné funkci, poměrně výrazně zklamal při výchově svých synů Chofniho a Pinchase. Vychoval, nebo spíše nevychoval je vůbec dobře a tím přichystal velký problém pro budoucnost. Když však za ním přišel chlapec Samuel, Eli se dovtípil, že k němu promlouvá Bůh, a dal mu správnou radu. Poučil ho, že má být v postoji naslouchání Pánu a Samuel se díky této radě naučil Boží slovo slyšet a pak i uvádět do života.

Když si pročteme další stránky první knihy Samuelovy, zjistíme, jak velký dopad měla rada Eliho na další život Samuela a tím i pro celý židovský národ. Kolik dobra udělal díky tomu, že nenechal žádné Hospodinovo slovo padnout na zem...

Vraťme se ale zpátky k Elimu. Přes veškeré chyby dokázal dát správnou radu a nasměrovat chlapce Samuela k vnímavosti vůči Božímu slovu. Přes veškeré naše dosavadní nepravosti a selhání nás Bůh ještě nechává v poměrně důležitých pozicích. I my jistě můžeme někomu poradit, ale teď je důležité, abychom chtěli a radili v souladu s tím, co je správné před Bohem. Je to dost velká zodpovědnost, která se nám svěřuje.

Zvlášť v dnešní době, kdy je kolem nás spousta lhostejnosti a škodolibosti, máme dávat jen na správné rady. A  často jde o rady úplně zásadního a základního typu – pomoci rozlišit mezi dobrem a zlem, povzbudit, aby člověk jednal v souladu s Desaterem a ne proti němu, případně napomoci, aby se v rozhodování upřednostnila láska k Pánu Bohu a k bližním před hromaděním, sobectvím a bezohledností.

Často pomůže i jen: „Nezapomeň, že Bůh tě vidí a že jednou Mu budeš skládat účty.“ A když se nám někdy přece jen zdá, že nevíme, co v dané chvíli poradit, aby to bylo správně, ještě nemusíme být v koncích. Vždyť se můžeme modlit, vzývat o pomoc Ducha Svatého a v neposlední řadě i my se můžeme poradit s někým, o kom víme, že má ať ze svého úřadu, jehož nositelem je z Boží vůle, nebo se svojí osobní svatostí šanci dát nám správnou radu. My si přivlastněme radu Eliho Samuelovi a nenechme padnout žádné Boží slovo na zem.

P. Marek Dunda, FATYM Vranov nad Dyjí