Cesta krásy

Datum: 10. 10. 2021
Místo: Bratislava, Katedrála sv. Martina

Cesta krásy

Na úvod by som rada zacitovala slová pápeža Benedikta XVI.:

„Jazyk umenia je rečou podobenstiev so zvláštnou univerzálnou otvorenosťou. «Via Pulchritudinis», cesta krásy je jedným zo spôsobov, ako možno priviesť myseľ a srdce človeka k Pánovi, pozdvihnúť ich do Božích výšin. Cesta krásy nás vedie k tomu, aby sme nachádzali Celok vo fragmente, Nekonečno v konečnom, Boha v dejinách ľudstva.“

Pápež Benedikt XVI. viackrát vo svojich príhovoroch spomína túto cestu krásy, ako privilegovanú a príťažlivú cestu, ktorou sa možno priblížiť k tajomstvu Boha.

Kráčať touto cestou je jedným z hlavných cieľov nášho spoločenstva. Snažíme sa umeleckou formou dokumentovať život cirkvi a prostredníctvom našich fotografií ohlasovať evanjelium.

Spoločenstvo začalo svoju činnosť pred 10 rokmi, pri jeho zrode stáli traja fotografi, ktorí viedla túžba dodávať cirkvi kvalitné fotografie a zároveň viesť fotografov ku kultivovanému vystupovaniu, aby fotografovaním nevyrušovali pri liturgii. Túto prácu robíme bez nároku na honorár, pretože ju vnímame ako službu cirkvi.

V Česku má dnes spoločenstvo vybudovanú sieť 145 fotografov a spolupracuje s biskupmi, farnosťami, cirkevnými organizáciami, rehoľnými spoločenstvami. Postupne začína rozširovať aj v iných krajinách, dnes už máme 13 fotografov aj v Egypte.

Od roku 2015 prichádzali najprv prví fotografi z Čiech fotografovať niektoré udalosti na Slovensku a v roku 2018 zakladateľ spoločenstva Roman Albrecht prišiel oficiálne predstaviť tento projekt Konferencii biskupov Slovenska.

V tom roku do spoločenstva vstúpila prvá slovenská fotografka, v roku 2019 som sa pridala ja a dnes má spoločenstvo na Slovensku 8 fotografov. Teším sa, že aj teraz sú tu viacerí medzi nami.

Naše fotografie sú voľne dostupné na webovej stránke, kde ich publikujeme. No jednou z foriem, ako prezentujeme svoju prácu, sú práve výstavy.

 

Vrátim sa ešte k ceste krásy, ktorú viackrát vo svojich príhovoroch spomenul emeritný pápež Benedikt XVI.

Pápež Benedikt XVI. o umení povedal: Umenie je schopné vyjadriť a zviditeľniť potrebu človeka ísť nad rámec toho, čo vidí, poukazuje na smäd a hľadanie nekonečna. Ba viac, sú to akoby otvorené dvere k nekonečnu, ku kráse a pravde, ktorá prekračuje všednú každodennosť. Umelecké dielo môže otvoriť oči mysle a srdca, pozdvihnúť nás k výšinám. Jestvujú umelecké vyjadrenia, ktoré sú skutočnými cestami k Bohu, Najvyššej kráse, ba čo viac, sú pomôckou rastu vo vzťahu k nemu v modlitbe. Ide o diela, ktoré sa rodia z viery a vyjadrujú vieru.“

Aj sv. Ján Pavol II. vyjadril význam umeleckého vyjadrenia v Cirkvi Liste umelcom z roku 1999. Píše: Krása je šifrou tajomstva a poukazom na večné. Krása, tak ako pravda, vkladá do srdca človeka radosť a je drahocenným plodom, ktorý odoláva vplyvu času, spája generácie a umožňuje im v obdive vstupovať do vzájomnej komunikácie."

Aj svätý otec František v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium ďalej rozvíja úlohu cesty krásy a zdôrazňuje jej evanjelizačný potenciál, pozýva miestne cirkvi, aby zapojili umenie do evanjelizačnej činnosti v nadväznosti na bohatstvo minulosti, ale aj v šírke jeho rozličných aktuálnych vyjadrení.

V exhortácii píše: „Ako hovorí Svätý Augustín, nemilujeme nič iné, len to, čo je krásne – Syna, ktorý sa stal človekom, zjavenie nekonečnej krásy, ktoré jediné je hodné lásky a putami lásky nás priťahuje. Je preto nevyhnutné, aby formácia kráčajúca po ceste via pulchritudinis bola súčasťou ohlasovania viery.“

Fotografia dnes neodmysliteľne patrí k životu a myslím, že je jedným zo spôsobov, ktorým sa môžeme vydať na cestu krásy. A som rada, že naše fotografie môžeme vidieť práve tu na tomto mieste, v našej katedrále, vzniká tak krásna syntéza umeleckého bohatstva minulosti a súčasného umeleckého vyjadrenia.

Zakončila by som svoj príhovor slovami, ktorými ukončil svoju katechézu na generálnej audiencii v roku 2009 Benedikt XVI.

„Drahí priatelia, pozývam vás znovu objaviť význam tejto cesty aj pre modlitbu, pre náš živý vzťah k Bohu. Mestá a krajiny po celom svete uchovávajú umelecké diela, ktoré vyjadrujú vieru a pozývajú ku vzťahu k Bohu. Návšteva umeleckých miest potom nie je len príležitosťou pre kultúrne obohatenie, aj keď i pre toto, ale môže byť tiež momentom milosti, podnetom k posilneniu nášho vzťahu a dialógu s Pánom, k zastaveniu sa a premýšľaniu – na ceste z jednoduchej vonkajšej reality k hlbšej realite, ktorá sa vyjadruje tu - lúč krásy, ktorý sa nás dotkne, ktorý nás akoby vnútorne „poraní“ a vyzýva nás vystúpiť k Bohu.

Dúfame, že Pán nám pomôže kontemplovať svoju krásu ako v prírode, tak aj v umeleckých dielach, a tak dotknutí svetlom jeho tváre aj my sa staneme svetlom pre našich blížnych.

 

Zuzana Kostková, vernisáž výstavy veľkoformátových fotografií Človek a Viera v Katedrále sv. Martina v Bratislave