Krátké zamyšlení spolu s Foto týdne (archiv)

Duchovní obnova

I vybudoval tam Gedeón Hospodinu oltář a nazval jej: „Hospodin je pokoj.“ Je v abíezerské Ofře až dodnes. Té noci mu Hospodin poručil: „Vezmi býčka, který patří tvému otci, toho druhého býka, sedmiletého. Zboříš Baalův oltář, který patří tvému otci, a skácíš posvátný kůl, který je u něho. Pak zbuduješ podle řádu na vrcholu tohoto kopce oltář Hospodinu, svému Bohu, vezmeš toho druhého býka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť na dříví z posvátného kůlu, který jsi skácel.“ (Sd 6,24-26 ČEP)

Dnešní text nás uvádí do časů Starého zákona, konkrétně pak do období Soudců. Tato epocha v dějinách Izraele byla charakteristická častými zmatky a bezvládím provázenými odpadnutím od Hospodina. Na druhou stranu stejnojmenná biblická kniha popisuje příběhy opravdových hrdinů, z nichž některá jména doslova zlidověla (například příběh o Samsonovi).

Jedním z hrdinů té doby byl rovněž Gedeon. Hospodin jej povolal, aby vysvobodil Izrael z Midjánského útlaku a stál v čele národa. Jeho úkolem bylo nejen znovunabytí ztracené svobody, ale rovněž i obnovení bohoslužby a vypořádání se s kultem pohanského boha Baala, který v dobách odpadnutí od Hospodina vzkvétal.

Uvedený text o oltářích se nám může zdát vzdálený a příliš odtažitý od současné reality, nicméně obsahuje dodnes platné duchovní principy. Gedeon, který získává jistotu v tom, že si jej Bůh vyvolil k osvobození národa, zahajuje svou činnost tím, že vybuduje oltář. Tehdejší oltáře byly značně odlišné od těch, které známe jako součást dnešních křesťanských kostelů, mohlo se jednat jen o hromadu neotesaných kamenů. Nicméně šlo o jasnou proklamaci znamenající „tady je někdo, kdo vyznává Hospodina.“

Teprve na Boží pokyn, v noci a s deseti pomocníky bourá Gedeon Baalův oltář. Je jasné, že do nebezpečné konfrontace s vyznavači Baalova kultu se mu samotnému příliš nechtělo. Symbolicky to znamená asi tolik: nové věci nemůžeme v životě započít, aniž bychom se vyrovnali s těmi starými. Nelze tolerovat dva oltáře (viz Ježíšovo slovo „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům).

Potom Gedeon staví další oltář Hospodinu. Všimněte si výrazu „Pak zbuduješ podle řádu …“ Gedeonova iniciativa, kdy vybudoval první oltář, byla jakožto počáteční skutek zbožnosti jistě vítaná, ale nyní je čas dělat věci „podle řádu“. Amatérismus, improvizace, vlastní představy do Božího království nepatří.

Potřebujeme duchovní obnovu. Potřebujeme nové oltáře, ale rovněž musíme zbourat i ty staré, falešné, které představují nežádoucí styl života. A zejména – musíme dělat věci podle Božího řádu, nikoli jak se nám líbí.


 

Martin Moldan, biskup Apoštolské církve